Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

18 december 2012

Commissie Toekomst Binnenvisserij ziet perspectief

Op vrijdag 14 december is het advies van de Commissie Toekomst Binnenvisserij aangeboden aan de Tweede Kamer. Belangrijkste conclusie: de Nederlandse binnenvisserij heeft zeker toekomst. Maar veranderingen zijn onvermijdelijk. In een eerste reactie is de CvB positief over het uitgebrachte advies.


De Commissie Toekomst Binnenvisserij, onder voorzitterschap van oud-minister Johan Remkes, is ervan overtuigd dat er een toekomst is voor de Nederlandse binnenvisserij. Maar de Commissie ziet ook dat een omschakeling noodzakelijk is.
De Commissie wijst daarbij naar de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers. Tegelijk stelt men echter ook dat de overheid een betrouwbare partner moet zijn voor die ondernemers.


Eén landelijke organisatie

rapport binnenvissers in nieuw perpecteif

Dat hiervoor een slagvaardige belangenorganisatie nodig is, is evident. De Commissie adviseert de overheid dan ook om de beroepsbinnenvisserij te ondersteunen bij de vorming van één professionele, slagvaardige landelijke organisatie, die de belangen van de binnenvissers vertegenwoordigt. Met name over dat laatste is Jaap Geleijnse, voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB), zeer verheugd.

De CvB kan zich ook prima vinden in het advies van de Commissie om via aangescherping van de regelgeving professionalisering van de binnenvisserij te bevorderen, en ook hobbymatig, ongeorganiseerd gebruik van beroepsvistuigen verder aan banden te leggen.

De Commissie ziet een verantwoordelijkheid voor de overheid bij het formuleren van kaders waarbinnen de visserij vormgegeven moet worden. De wijze waarop dat in het verleden is gebeurd voor het IJsselmeer heeft echter niet goed gewerkt, moet ook de Commissie constateren.

De vraag hoe die kaders wél te stellen, viel helaas buiten de opdracht van de Commissie.


Planmatige bevissing

Het lijkt erop dat het ministerie van Economische Zaken toe wil naar kaders die gesteld worden door wetgeving over natuurbeheer en waterbeheer. De CvB ziet echter veel meer in kaders die ervoor zorgen dat de visserij planmatig plaatsvindt.

De visserij kan sturen hoeveel van een bepaalde vissoort in het ecosysteem voorkomt. De meeste invloed heeft de visserij echter op de groottesamenstelling binnen een vissoort. Sportvisserij en beroepsvisserij kunnen die samenstelling in de gewenste richting sturen: meer hoogproductieve kleinere vis, of meer grotere, vaak duurdere vis.

Er zal daarbij rekening gehouden moeten worden met kaders vanuit de natuurwetgeving, zoals beperkte bijvangsten of zelfs voedselvoorziening voor vogels. Ook kaders vanuit waterbeheer moeten dan meegenomen worden, zoals het effect van de uitzet van karpers.
De basis van planmatige bevissing moet daarbij echter wel overeind blijven, benadrukt de CvB. De beroepsvissers moeten voor de consumptie hoogwaardige vis van goede kwaliteit kunnen aanvoeren. En de visstand moet aantrekkelijk zijn voor de sportvisserij.


Verbreding naar toerisme, educatie en beheer

De CvB onderschrijft volledig de verbreding van de beroepsbinnenvisserij naar toeristische, educatieve en beheersdiensten. De CvB ziet het echter als een gemis dat de Commissie  niet aan de overheid adviseert om financiële steun te geven aan de ondernemers die in lijn met de visie van de Commissie aan de slag gaan.

Het is echter zeer positief, oordeelt de CvB, dat de Commissie de overheid wel adviseert om financiering te verruimen van het wegvangen en overzetten van aal bij gemalen, als onderdeel van de beheerstaken van de beroepsvisserij.
Van 1 september tot 1 december hebben de beroepsvissers onder leiding van Duurzaam Palng Fonds DUPAN, en in samenwerking met waterschappen en de regionale sportvisserij, meer dan 3000 kilo schieraal voor de gemalen weggevangen en overgezet. Wanneer financiering en regelgeving verbeteren, kan dat nog veel meer worden, is de stellige overtuiging van de CvB.

Een kabinetsreactie op de visie van de Commissie volgt in februari 2013. Dan sturen de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, hun reactie op het advies naar de Tweede Kamer.


Lees Binnenvissers in nieuw perspectief, rapport van de Commissie Toekomst Binnenvisserij, december 2012 (pdf, 36 blz., 2,6mb)

 

Stappen naar een duurzame toekomst voor binnenvissers

Volgens de Commissie Toekomst Binnenvisserij zijn de volgende veranderingen nodig voor een economisch en ecologisch duurzame visserijsector.

  1. Binnenvissers kunnen zich meer op andere soorten dan de aal richten, zoals de wolhandkrab. Tevens kunnen er met de sportvisserij afspraken worden gemaakt over een duurzame, gezamenlijke benutting van bepaalde schubvisbestanden.
  2. Binnenvissers zullen zich in mindere mate enkel moeten richten op primaire visserij en meer op tweede tak-activiteiten, zoals onderzoeks- en monitoringswerkzaamheden, het wegvangen van ongewenste vissoorten, beheer- en handhavingswerkzaamheden en toeristische, cultuurhistorische en educatieve diensten.
  3. De sector zou in samenwerking met natuurorganisaties moeten werken aan een pakket van maatregelen om de certificering van paling mogelijk te maken. Waar gepast dient de overheid dit krachtig te ondersteunen.
  4. De sector kan waardevermeerdering van de nog te vangen aal bewerkstellingen door middel van ketenverkorting en door de traceerbaarheid van de gevangen aal te verbeteren.
  5. De sector dient zich beter te organiseren, ter bevordering van gezamenlijke acties, het spreken met één mond en om een duidelijke gesprekspartner te zijn voor de overheid en de overige maatschappelijke partijen.
  6. De rijksoverheid zou samen met de waterbeheerders actie moeten ondernemen om maatregelen ter bevordering van vismigratie, in het bijzonder het wegvangen van aal voor gemalen en andere waterbouwkundige werken, te ondersteunen en bij gebleken succes financiering breder mogelijk te maken.
  7. De rijksoverheid dient op basis van de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water en het Natura 2000-beheerplan de verantwoord te ontrekken hoeveelheid vis op het IJsselmeer vast te stellen. Vervolgens kunnen deze jaarlijkse vangsthoeveelheden op basis van het huidige reguleringssysteem worden vertaald naar een aanpassing van de hoeveelheid merkjes per visser.
  8. De mogelijkheid om in coöperatieverband beroepsvistuigen te gebruiken moet worden afgeschaft.

Bron: Binnenvissers in nieuw perspectief.

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.