Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

22 juni 2015

CvB reageert op toekomstplannen voor de rijkswateren

De regering werkt aan plannen voor het nationaal waterbeleid en het beheer van de rijkswateren in de jaren 2016-2012. Tot 22 juni 2015 lagen de voorlopige plannen ter inzage. De Combinatie van Beroepsvissers heeft haar zienswijze op deze plannen ingediend.


De CvB reageerde vooral op het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW). Centraal in de reactie staat de constatering dat de recreatieve en beroepsmatige bevissing geheel uit het oog verloren zijn bij de uitwerking van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Terwijl het bij de totstandkoming van de KRW juist één van de doelen was om de Europese wateren weer meer geschikt te maken voor de recreatieve en beroepsmatige bevissing.

De CvB vraagt in haar reactie om meer inrichtingsmaatregelen om de visstand te beschermen en te bevorderen, zoals de aanleg van diepe putten waar de vis kan overwinteren.

De CvB vindt verder dat er zo snel mogelijk een eind moet komen aan de praktijk om goed binnenwater uit Noord-Holland en Friesland te lozen op de Waddenzee, en tegelijkertijd vreemd water aan te voeren uit IJsselmeer en Noordzeekanaal.

paling over dijk bij gemaal prommelsluisDe CvB vindt ook dat beroepsvissers, zolang de waterkrachtcentrales in Nederland nog onvoldoende visvriendelijk zijn gemaakt, ingezet moeten worden om 'paling over de dijk' te zetten. Ook moet de aandrijving van de scheepvaart visvriendelijk worden gemaakt. Dit is zeker van belang voor de overleving van de paling.

De CvB vraagt zich af waarom er in het BPRW geen maatregelen staan die de bestaande vervuiling van de waterbodems aanpakken. Ook dit gaat ten koste van de visstand en visserij.

In juni 2012 heeft de CvB een lijst met belangrijke kwesties bij het waterbeheer aangeleverd op verzoek van Rijkswaterstaat. Tot haar teleurstelling is hiervan is vrijwel niets terug te vinden in het BPRW 2016-2021.


Bijlage: Volledige inspraakreactie van de CvB

 

Extra informatie over plannen en inspraak waterbeheer

De Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) en de Staatssecretaris van Economische Zaken stellen eind 2015 het Nationaal Waterplan 2016-2021 vast. Tegelijkertijd herziet de Minister van I&M het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) voor 2016-2021. Op deze manier bereidt het Rijk het waterbeleid en het beheer van de rijkswateren in samenhang voor.

Nationaal Waterplan 2016-2021

Dit komt er in het Nationaal Waterplan 2016-2021 te staan:

  • Hoofdlijnen van het nationaal waterbeleid
  • Gewenste ontwikkelingen, werking en bescherming van de watersystemen in Nederland
  • Benodigde maatregelen en ontwikkelingen
  • Beheerplannen voor de stroomgebieden
  • Beheerplannen voor de gebieden met een overstromingsrisico
  • Mariene strategie
  • Beleidsnota Noordzee
  • Functies van de Rijkswateren

Op de overheidswebsite Platform Participatie vindt u meer informatie. Ook staat er hoe u uw zienswijze op het Nationaal Waterplan kunt indienen.
Naar Nationaal Waterplan op Platform ParticipatieNaar Nationaal Waterplan op Platform Participatie

Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) beschrijft hoe Rijkswaterstaat grote rivieren en kanalen, het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta, de Noordzee en de Waddenzee in de periode van 2016-2021 wil beheren. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer.

Op de overheidswebsite Platform Participatie vindt u meer informatie. Ook staat hier hoe u uw zienswijze op het BPRW kunt in dienen.
Naar BPRW op Platform ParticipatieNaar BPRW op Platform Participatie

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.