Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

7 november 2012

Friese vissers doorstaan controles

De BOA's van Sportvisserij Fryslân hebben tot eind oktober ongeveer 90 controles uitgevoerd bij de vissers die deelnemen aan de bijvangstregeling in Friesland. De conclusie is dat de beroepsvissers zich prima houden aan de gemaakte afspraken. Een succes voor de proef met decentraal aalbeheer.


De Friese vissers melden 35 minuten voor aanlanding de bijvangst van snoekbaars van die dag per SMS aan de BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). Ze moeten tevens het aantal en de lengteklassen van de gevangen exemplaren melden. Een en ander is vastgelegd in de 'Regeling voor behoud van de bijvangsten uit de beroepsvisserij', een onderdeel van het project 'Visstandbeheerplan voor de Friese boezem 2005-2015'.
De BOA die de bijvangst controleert, verifieert ook de melding van aantal en lengteklassen.

Het totaal quotum snoekbaars voor de beroepsvissers in Friesland is gebaseerd op 1 kg snoekbaars per hectare water Friese boezem. Dat komt neer op 14.000 kg verdeeld over de beroepsvissers.

De medewerkers van Sportvisserij Fryslân houden een registratie bij van vangsten en resterend quotum per visser. Op 23 oktober bedroeg de totale vangst ongeveer 60 procent van het overeengekomen quotum.


Proefproject

meten van de aalvangst

In 2011 is in Friesland een proefproject gestart om ervaring op te doen met decentraal aalbeheer. Opdrachtgever is het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). In 2012 is dit project voortgezet.
Bij decentraal aalbeheer worden regionaal maatregelen getroffen ten behoeve van het herstel van de aal. Deze vorm van aalbeheer zou op termijn een alternatief kunnen zijn voor de landelijke gesloten tijd voor de aalvisserij van 1 september tot 1 december.

Een belangrijke voorwaarde is dat het decentraal aalbeheer ten minste even duurzaam is als de ingestelde gesloten tijd.


Onaangekondigde controles

Bij de proef is gebruik gemaakt van een registratiesysteem waarbij de vissers hun vangsten per SMS doorgeven en de vangsten automatisch worden verwerkt. Sportvisserij Fryslân heeft met de Friese Bond voor Binnenvissers afgesproken dat de controles op de beroepsvissers worden uitgevoerd door de twee BOA's die in dienst zijn bij Sportvisserij Fryslân.

Dagelijks voeren de BOA's onaangekondigde controles uit bij de beroepsvissers op het moment dat zij de vangst van die dag aanlanden. Per (vis)dag dienen de beroepsvissers ongeveer 35 minuten voor de verwachte aanlandingstijd per SMS de BOA hierover te informeren.

De BOA's controleren ook of het geschatte gewicht van die dag overeenkomt met de werkelijkheid. Alle paling wordt gewogen. Vervolgens geeft de visser per SMS het gewogen gewicht door aan het Palingregistratiesysteem. Dat meldt direct terug wat het resterende quotum aal nog is.

Er zijn op 23 oktober ruim 90 controles uitgevoerd. Op 18 oktober heeft 1 beroepsvisser het quotum bereikt en alle vistuig verwijderd.


Bron: Nieuwsbericht Controle Bijvangsten op de website van Sportvisserij Fryslân.

 

Lees ook: Proef met aalbeheer op maat veelbelovend

Bekijk: Fotoalbum Zandmeer: Vissen met de rem erop

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.