Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

10 april 2015

Jaarvergadering CvB: samen verder werken aan de toekomst

Op de jaarvergadering van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) was dit jaar vooral veel aandacht voor de oprichting van een nieuwe landelijke organisatie van binnenvissers en kleinschalige kustvissers. De stemming was hoopvol en positief. Ondanks enkele doornen in het oog van de beroepsbinnenvisserij.


jaarvergadering CvB 2015CvB-voorzitter Jaap Geleijnse opende de vergadering op 8 april 2015 in Harderwijk met een jaarrede waarin hij de belangrijkste gebeurtenissen van 2014 onder de loep nam. Dit jaar stond vooral in het teken van de oprichting en het vormgeven van een nieuwe landelijke belangenorganisatie van binnenvissers en kleinschalige kustvissers.

Begin 2014 was er alleen nog sprake van een globaal idee van een nieuwe organisatie. Dit naar aanleiding van het advies van de Commissie Toekomst Binnenvisserij, ook wel de Commissie Remkes genoemd. Dit advies sloot goed aan bij de wens van de CvB om te komen tot één professionele, slagvaardige landelijke organisatie die de belangen van de binnenvissers vertegenwoordigt. Op initiatief van de CvB zijn hiervoor ook de IJsselmeervissers en kleinschalige kustvissers benaderd.

Na een jaar hard werken zijn er concrete afspraken gemaakt over een gezamenlijke landelijke belangenorganisatie. "Met de bundeling van krachten in die ene landelijke organisatie van kustvissers en binnenvissers kunnen we verder werken aan de toekomst van deze sector. En het is mijn vaste overtuiging dat we daarmee onze sector op de kaart kunnen zetten en houden als een onmisbare factor voor een goed beheer van de visstand in ons land."

"Daarvoor wil het bestuur zich samen met onze medewerkers voor honderd procent inzetten. Ik hoop dat wij daarbij op u kunnen rekenen", sprak voorzitter Geleijnse zijn publiek toe.

Doornen in het oog

Jaap Geleijnse, voorzitter Combinatie van Beroepsvissers

Onder het publiek zaten niet alleen leden, maar ook vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, Sportvisserij Nederland, Unie van Waterschappen en Slow Food. Ook op hun steun rekende voorzitter Geleijnse. Hij wees daarbij op een paar doornen in het oog van de beroepsbinnenvisserij die nu echt eens verwijderd moeten worden.

Eén van die doornen is de ontheffing die het ministerie nog steeds verleent aan amateurs die met beroepsvistuigen bemonsteringen doen, en dat ook vaak op zeer onprofessionele wijze. Dit is geheel tegen het advies in van de Commissie Remkes. Die noemde professionele bemonstering een belangrijke verbreding van bedrijfsactiviteiten van beroepsvissers, en riep de overheid op dit te ondersteunen.

Een andere doorn in het oog noemde Geleijnse de sluiting van nieuwe gebieden voor de visserij op aal en wolhandkrab, en de voortslepende onduidelijkheid over de consumptie van wolhandkrab. Het overheidsbeleid heeft tot gevolg dat de consument verkeerd wordt geïnformeerd en onze vissers worden gedupeerd, aldus Geleijnse.

Goed beheer van de aalstand

Geleijnse benadrukte verder het belang van samenwerking en steun voor het herstel van de aalstand met behoud van de aalvisserij. Voor goed beheer van de aalstand in Nederland is van belang dat er een juiste balans is tussen enerzijds de uitzet van glasaal en poottaal en anderzijds de oogst van rode aal en schieraal. Dat is het uitgangspunt van het project Decentraal aalbeheer, dat nu al een paar jaar in Friesland loopt. De opgedane ervaringen zijn hoopvol en tonen dat aalvisserij en herstel van de aalstand goed kunnen samengaan.

Geleijnse zei dat de CvB nu ook met decentraal beheer aan de gang wil gaan in Noord-West Overijssel. Daartoe is samen met de beroepsvissers van dat gebied een deskundig aalbeheerplan opgesteld.

Geleijnse vervolgde dat beroepsvissers in het najaar van 2015 weer op diverse plaatsen schieraal bij gemalen en waterkrachtcentrales overzetten. "Een mooie opsteker daarbij is dat het Wetterskip Fryslân als eerste waterschap in Nederland, wil meebetalen aan dit project Paling over de Dijk. Wij zullen er alles aan doen om ook andere waterschappen zover te krijgen op plaatsen waar de aal vermorzeld dreigt te worden door gemalen."

"Wij willen dat doen in goede samenwerking met de regionale sportvisserij. Dergelijke projecten zijn alleen mogelijk dankzij de steun van consumenten die bereid zijn een bijdrage te leveren aan het aalherstelfonds van DUPAN."

beroepsvissers-van-2015


Lees de hele jaarrede van voorzitter Jaap Geleijnse

Lees ook het Jaarverslag 2014 van de CvB

Eretitel voor Bert en Marja Bekendam

Na zijn jaarrede maakte voorzitter Geleijnse bekend wie Beroepsvisser van het Jaar 2015 is geworden. Dit jaar ging deze eretitel naar het actieve vissersechtpaar Bert en Marja Bekendam uit Genemuiden.
Lees meer over waarom de keuze op hen is gevallen:
Vissersechtpaar Bekendam Beroepsvissers van het Jaar 2015

Bestuur en ambassadeurs

CvB-medewerker Arjan HeinenCvB-medewerker Arjan Heinen hield vervolgens een presentatie over de totstandkoming van één belangenorganisatie voor de binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij. Hij begon met het schetsen van de aanleiding voor en de werkwijze van de werkgroep Scholten, die het voorbereidende onderzoekswerk heeft gedaan. Daarna gaf hij een overzicht van welke binnenvisserij en kleinschalige kustvisserijen er straks onder de vleugels van de nieuwe landelijke belangenorganisatie zullen komen.

Het doel op korte termijn is dat 160 visserijbedrijven zich gaan aansluiten bij de nieuwe landelijke belangenorganisatie. Het streven is dat in de nabije toekomst 80 binnenvisserijbedrijven, 20 IJsselmeervisserijbedrijven, 40 beroepsmatige handlijnvissers, 30 geïntegreerde (wad)vissers, 45 staandwant-kustvissers en 15 zeer kleine Zeeuwse kustvissers aangesloten zijn. Het is nog onduidelijk of de handkokkelvisserij mee gaat doen.

Er is nu een initiatiefgroep van 14 visserijondernemers, bestaande uit een gebalanceerde vertegenwoordiging van de genoemde visserijen. Ook zijn jong en oud gelijk vertegenwoordigd in de groep. Helaas is het niet gelukt om een gebalanceerde vertegenwoordiging van mannen en vrouwen te krijgen; er zit slechts één vrouw in de initiatiefgroep.

Deze groep heeft de contouren van de nieuwe landelijke belangenorganisatie vormgegeven en de meest urgente dossiers vastgesteld. Men is nu op zoek naar een bestuur en naar ambassadeurs voor de binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij.

Bekijk de presentatie van Arjan Heinen

netVISwerk

Jon VisserJon Visser, de voorzitter van de genoemde initiatiefgroep, onthulde in zijn presentatie de voorlopige naam van de nieuwe organisatie: netVISwerk. "We willen in de eerste plaats een netwerkorganisatie zijn, maar ook nét − dit is ecologisch verantwoord − vissen. En we vissen natuurlijk met netten."

Visser presenteerde verder het doel, de missie en de structuur van de nieuwe organisatie. Heel belangrijk is het afspreken van een gedragscode die door de leden wordt ondertekend. En bij die gedragscode hoort ook regelingen voor klokkenluiders en sanctionering. Dit alles is belangrijk om vertrouwen en maatschappelijke waardering te winnen. De nieuwe organisatie wil alleen afhankelijk zijn van ledencontributie, en niet van overheidssubsidies. Voor beroepsvissers voor wie het individueel lidmaatschap te duur is, is de mogelijkheid van collectief lidmaatschap in het leven geroepen.

De oprichtingsvergadering van de nieuwe landelijke belangenorganisatie zal zijn op 9 mei 2015. De eerste algemene ledenvergadering zal naar verwachting in de herfst plaatsvinden.

Bekijk de presentatie van Jon Visser

Controle effectiever

Laatste spreker tijdens de ledenvergadering was Joost van de Akker van de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Hij gaf aan dat de NVWA graag om de tafel wil met een groep binnenvissers om de huidige NVWA-controlesystemen en het naleefgedrag van vissers onder de loep te nemen. "We willen weten wat werkt en wat niet werkt, en hoe we van beide zijden de controle effectiever kunnen maken."

Een groep aanwezige vissers meldde zich meteen aan en wordt uitgenodigd op het kantoor van de NVWA.

 

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.