Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

5 juli 2012

Nederlands Aalbeheerplan gunstig voor overlevingskansen aal

De maatregelen uit het Nederlandse aalbeheerplan hebben geleid tot betere overlevingskansen voor aal in de Nederlandse wateren. Dat is de conclusie van onderzoeksinstituut IMARES na evaluatie van de periode 2009-2011. De verbetering is vooral te danken aan beperkingen van de sportvisserij en de beroepsvisserij. Staatssecretaris Bleker heeft de evaluatie aan de Europese Commissie gestuurd. Hij liet weten dat versoepeling van de maatregelen nog niet aan de orde is.

De evaluatie laat zien dat de maatregelen uit het Nederlandse beheerplan hebben geleid tot aanzienlijk minder aalsterfte door menselijk handelen, aldus IMARES. De onderzoekers stellen echter dat de aalpopulatie in Nederland en de uittrek van schieraal pas veel later wezenlijk verbeteren. Een reden is dat aal een langlevende soort is. Het duurt vele jaren voordat een aal terugzwemt naar zee om zich voort te planten. Bovendien is niet goed bekend wat de oorzaken zijn van de achteruitgang van de aalpopulatie.

Een neveneffect van het aalbeheerplan is dat de binnenvissers bezig zijn met een omslag naar duurzame visserij. De proef met decentraal aalbeheer in Friesland is daarvan een voorbeeld.

uitzetten glasaal

De staatssecretaris van EL&I, Henk Bleker, heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de evaluatie van het Nederlandse aalbeheerplan  aan de Europese Commissie heeft gestuurd.  Op grond van de Europese Aalverordening zijn alle lidstaten verplicht zo’n evaluatie voor 1 juli 2012 bij de Europese Commissie in te dienen.

De Europese Commissie zal op basis van de ontvangen evaluaties een verslag opstellen over deze aalbeheerplannen. Uiterlijk 31 december 2013 zal de Commissie dit verslag indienen bij het Europees Parlement en de Europese Raad. Vervolgens neemt de Raad een besluit.

Tot die tijd blijft het huidige aalbeheerplan inclusief de daarin opgenomen maatregelen van kracht.


Versoepeling nog niet aan de orde

In het IMARES-rapport Evaluation of the Dutch Eel Management Plan 2009 – 2011 staat beschreven hoe het monitoren plaatsvindt, en worden schattingen gegeven over de uitrekkende schieraal, de visserij-inspanning en de vangsten in vergelijking met de situatie voordat het aalbeheerplan van kracht was. Bovendien vermeldt het rapport factoren buiten de visserij die tot aalsterfte leiden.

Het rapport geeft ook een overzicht van alle maatregelen die in het Nederlandse Aalbeheerplan zijn opgenomen. Er is gekeken of de maatregelen op tijd zijn uitgevoerd, en wat de reden is indien dit niet het geval is, en tegen welke problemen men is opgelopen.

In zijn brief aan de Tweede Kamer concludeert staatssecretaris Bleker dat gezien de nog beperkte looptijd van de maatregelen nu nog niet gesteld kan worden dat de maatregelen uit het aalbeheerplan op termijn werkelijk zullen leiden tot een duurzaam verbeterde aalstand. Tegen deze achtergrond is een versoepeling van de maatregelen nog niet aan de orde, aldus de staatssecretaris.


Documenten:

  1. Het IMARES-rapport Evaluation of the Dutch Eel Management Plan 2009-2011. Auteurs: S.M. Bierman, N. Tien, K.E. van de Wolfshaar, H.V. Winter and M. de Graaf. IMARES rapport CO67/12, 20 juni 2012. Het rapport is Engelstalig, maar bevat een zeer uitgebreide Nederlandse samenvatting. (4mb,132 pag.)
  2. Brief van staatsecretaris Bleker aan de Tweede Kamer: Evaluatie Aalbeheerplan, 5 juli 2012. (85kb, 2 pag.)
  3. Nederlandse rapportage aan Europese Commissie over uitvoering aalbeheerplan, juni 2012. De rapportage geeft een schatting van de uittrekkende schieraal, en geeft tevens een overzicht van de uitvoering van de maatregelen uit het aalbeheerplan. (9,3mb, 28 pag.)
  4. Het evaluatierapport Pilot project decentraal aalbeheer in Fryslân, Witteveen en Bos, 20 maart 2012. (3mb,103 pag.)
  5. Het Nederlandse aalbeheerplan, met bijlage gesloten gebieden: The Netherlands Eel Management Plan, 15 juli 2009 (1,7mb, 66 pag.)

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.