Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

7 juni 2013

Tweede Kamer houdt rondetafelgesprek over toekomst binnenvisserij

Hoe moet het verder moet met de binnenvisserij in Nederland? Over deze kwestie hebben leden van de Vaste Kamercommissie Visserij op 30 mei gesproken met vertegenwoordigers van organisaties van binnenvissers en andere belangenorganisaties. CvB-medewerker Arjan Heinen schreef een persoonlijk verslag.

In het rondetafelgesprek werd duidelijk dat het ministerie van Economische Zaken aan de commissie Toekomst Binnenvisserij (ook wel bekend als commissie-Remkes) een aantal beperkingen had opgelegd. De Tweede Kamer had zelf een jaar geleden in een motie aangedrongen op een advies van een onafhankelijke commissie over hoe men verder moet met de binnenvisserij.

De commissie  bracht eind vorig jaar haar advies uit (Binnenvissers in nieuw perspectief). De regering kwam in maart 2013 met een officiële kabinetsreactie. Ten behoeve van het overleg met de Tweede Kamer maakte de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) een vergelijking van de visies van Commissie Toekomst Binnenvisserij, Beroepsbinnenvisserij en Kabinet.

rondetafelgesprek Tweede Kamet over toekomst binnenvisserij

Niet aan de bel getrokken

Het werd duidelijk dat de commissie opdracht had om sanering en saneringsgelden buiten beschouwing te laten, omdat saneringen geen deel meer uitmaken van het Europees visserijbeleid. Saneringen hebben immers niet geleid tot verminderde visserijdruk.

De commissie mocht ook niet ingaan op het toekomstig functioneren van de visplannen in de visstandbeheercommissies. Het ministerie had namelijk al eerder laten weten een lijn te hebben uitgezet voor de verankering van visplannen in de visserijwet. Zonder overigens duidelijk te maken hoe dit precies gaat gebeuren.

De Tweede Kamer is nooit geïnformeerd over deze beperkingen, of heeft hier in ieder geval geen bezwaar tegen gemaakt. Ook de binnenvisserijsector zelf heeft in een vroeg stadium niet aan de bel getrokken.

Vervolgens ging de aandacht vooral naar kwesties die niet in het advies van de commissie staan.

Uitdaging aangaan

Namens de georganiseerde vissers uit de binnenwateren stelde Jaap Geleijnse, voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB), nogmaals dat zijn organisatie met haar leden wil werken aan een vernieuwing van de binnenvisserij.

Een transitie van de Nederlandse binnenvisserij is een uitdaging die de Combinatie van Beroepsvissers graag aangaat, aldus Geleijnse. De transitie die de CvB voorstaat, sluit in grote lijnen aan bij de visie van de commissie-Remkes.

Geleijnse sprak de hoop uit dat de beroepsbinnenvisserij met haar duurzame beheer en productie van een hoogwaardige lokaal voedselproduct de steun van de Tweede Kamer krijgt. De CvB hoopt ook dat de Tweede Kamer het ministerie aan haar eerder gemaakte toezeggingen en afspraken houdt om deze transitie te realiseren. Ten slotte verwacht de CvB een actieve rol van de Kamer bij het maken van noodzakelijke extra afspraken.

Met instemming citeerde Geleijnse het rapport van de commissie-Remkes: 'Binnenvissers die zich actief inzetten voor transitie moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid.'

Nakomen van afspraken

Volgens de CvB is er toekomst voor de binnenvisserij. Voorwaarde is wel dat de overheid de kaders gaat stellen voor een doelmatige bevissing, met inachtneming van de bestaande visrechten. Een tweetal punten vindt de CvB daarbij van groot belang:

  1. nakomen van de toezegging om duurzame bevissing middels visplannen in de visserijwet te verankeren;
  2. nakomen van afspraken over de inzet van pachtgelden voor de versterking van de beroepsbinnenvisserij.

Wilkin den Boer (namens Samen Sterk, vereniging van riviervissers) wees erop dat er vlak na de Tweede Wereldoorlog nog 3000 beroepsbinnenvissers waren, en nu nog maar 150. Hij is ervan overtuigd dat deze 150 vissers een goede boterham kunnen verdienen, maar dan moeten zij wel de ruimte krijgen.

Kamerlid Sjoera Dikkers (PvdA) vroeg hem vervolgens welke toekomstmogelijkheden hij voor zijn eigen bedrijf zag. Den Boer noemde hij verscheidene zaken. Zo overweegt hij zijn activiteiten te verbreden met het doen van onderzoek voor de Kaderrichtlijn Water en visserijbeheer. Ook denkt hij aan schaalvergroting middels het uitkopen van visserijbedrijfjes in zijn omgeving.

Elbert Dijkgraaf (SGP) vroeg nog naar de situatie rond de verdeling van visrechten tussen beroepsvisserij en sportvisserij. Jaap Geleijnse gaf aan dat er te werken valt met de bestaande verdeling, mits de overheid komt met duidelijke spelregels voor de visplannen die een duurzaam beheer van de binnenwateren moeten regelen.

Sanering IJsselmeervisserij

Marjan van Kampen-Nouten, bemiddelaar inzake de visserijvergunningen op het IJsselmeer, en Johan Nooitgedagt, voorzitter Vissersbond/PO IJsselmeer, benadrukten de aparte positie van het IJsselmeer. Ze stelden voor om de visserij daar te saneren, als enige manier om duurzame visserij op het IJsselmeer te verwezenlijken. Dat betekent: van 70 vergunninghouders terug naar 20. Dit zou moeten gebeuren onder regie van een IJsselmeercommissie.

Voor de sanering is een bedrag van 10 miljoen euro nodig. Om die transitie mogelijk te maken, is instelling van een IJsselmeerfonds een optie. Dat zou gevuld kunnen worden met compensatiegelden voor verlies aan visgronden door infrastructurele werken, energieopwekking, baggeren en zandwinning op het IJsselmeer en Markermeer.

Ook wees Van Kampen-Nouten erop dat de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 zoveel impact hebben op de visserij, en zo ingewikkeld in elkaar zitten, dat de visserijondernemers daar niet meer op in kunnen spelen. De verschillende departementen stemmen hun beleid niet goed op elkaar af. De lagere en hogere overheden doen dat evenmin.

Van Kampen-Nouten benadrukte dat de verschillende belanghebbenden al om de tafel zitten. Zij zijn bereid om gezamenlijke afspraken te maken voor een duurzaam IJsselmeergebied. Maar dat blijft zonder de regie van de overheid allemaal vrijblijvend.

Samengaan organisaties


Arjan Heijnen, Peter Kooistra, Andre Bosman, Jaap Geleijnse
Voorafgaand aan het rondetafel gesprek spraken Jaap Geleijnse, Peter Kooistra en Arjan Heinen namens de CvB  met André Bosman (VVD, 2e van rechts). In juni zullen gesprekken volgen ter voorbereiding van het Algemeen Overleg van 20 juni

Mede door vragen van André Bosman (VVD) en Sjoera Dikkers (PvdA) werd er gesproken over de noodzaak om tot één organisatie in de Nederlandse binnenvisserij te komen. Het opheffen van Productschap Vis werd door de drie woordvoerders van visserijorganisaties betreurd.

Jaap Geleijnse en Johan Nooitgedacht zien het meest in het samengaan van de PO IJsselmeervisserij en de Combinatie van Beroepvissers. Nooitgedagt wees er nogmaals op dat er wel geld nodig is om éérst de sanering van de IJsselmeervisserij te realiseren. Jaap Geleijnse onderstreepte de noodzaak van een bemiddelaar om te komen tot één organisatie.

Dierenwelzijn

Ook het dierenwelzijn kwam aan bod. Het standpunt van Stichting de Noordzee is sinds 2009 niet gewijzigd. Iedere paling die gevangen wordt voor consumptie, is er in hun ogen één teveel. Het advies van ICES, een internationale organisatie van visserij-onderzoekers, om niet op paling te vissen totdat herstel van de palingstand bewezen is, zou één op één overgenomen moeten worden.
Margreet van Vilsteren (St. de Noordzee) stelde dan ook dat de Nederlandse dierenorganisaties niet zullen meewerken aan de certificering van paling.

De Dierenbescherming stelt voor om de vis al aan boord te verdoven en te verwerken.

Elkaar tegenspreken

Vele andere zaken kwamen aan bod. Zonder de pretentie van volledigheid noem ik er enkele.

Jaco Geurts (CDA) vroeg zich af of de vissers die na de sanering op het IJsselmeer overblijven, willen en kúnnen meebetalen aan de sanering van hun collega’s. Nooitgedagt reageerde met de suggestie dat dit onderdeel van het Masterplan IJsselmeer zou kunnen zijn. Maar dan moet de beroepsvissers wel weten of de politiek instaat voor een voortbestaan van de beroepsvisserij op het IJsselmeer.

Dion Graus (PVV) wees erop dat onderzoeksrapporten elkaar soms tegenspreken. Hij merkten dat onderzoeksinstituut IMARES regelmatig door de visserij tegengesproken wordt. De aanwezige politici waren het erover eens dat het zo voor hen erg moeilijk wordt om goede besluiten te nemen.

Professor Jacob de Boer, directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit, gaf de politici mee om er in ieder geval op te letten dat rapporten door meerdere wetenschappers beoordeeld zijn, niet allemaal van hetzelfde instituut. Dit om de kwaliteit te bewaken.

In de discussie over het streefbeeld voor de uittrek van schieraal stelde Wilkin de Boer voor om volgens het 15 gramsprincipe op schieraal te gaan vissen. Dit principe houdt in dat per binnentrekkende of uitgezette glasaal er 15 gram schieraal weer uit moet kunnen trekken.

Het kweken van aal in mesterijen kan volgens De Boer beter gestopt worden. Het is volgens hem niets anders dan uitgestelde consumptie van glasaal. Er gaat tenslotte van die gekweekte glasaal geen enkele volwassen aal terug naar de paaigronden om zich voort te planten.

Positieve aanbevelingen gebruiken

In het rondetafelgesprek ging het vooral over wat er niét in het advies van de commissie-Remkes staat. De komende tijd zal de CvB toch moeten proberen om de positieve aanbevelingen die wél in het rapport van de Commissie staan, te gebruiken om de positie van de beroepsmatige binnenvisserij te versterken.

Sicko Heldoorn benoemde tijdens het gesprek een aantal van deze punten, zoals

  • een strikter beleid ten aanzien van de hobbymatige bevissing in gekunstelde coöperaties;
  • inzet van beroepsvissers bij onderzoek;
  • het zodanig aanpassen van de regelgeving dat lidmaatschap van een landelijke binnenvisserorganisatie extra voordelen heeft.

Bij dit alles zou de overheid een pro-actieve en faciliterende rol kunnen spelen.

 

Tekst: Arjan Heijnen

 

Aanwezigen tijdens het rondetafelgesprek

* Tweede Kamerleden André Bosman (VVD), Jaco Geurts (CDA), Dion Graus (PVV) en Sjoera Dikkers (PvdA), Elbert Dijkgraaf (SGP, gespreksleider)
* Johan Nooitgedagt (IJsselmeer), Jaap Geleijnse (CvB), Margreet van Vilsteren (Stichting de Noordzee), Femmie Kraaijeveld-Smit (Dierenbescherming), Barbara Holierhoek (Ons Belang/Hulp in nood, verenigingen van garnalenvissers), Wilkin den Boer (Samen Sterk)
* Marjan van Kampen-Nouwen (mediator inzake het IJsselmeer), Sicko Heldoorn (lid commissie-Remkes), Jacob de Boer (Institute for Environmental Studies VU)
* In de zaal waren aanwezig een aantal CvB-leden, medewerkers van de Kamerleden, pers

 

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.