Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

15 maart 2013

Staatssecretaris: geen opheffing vangstverbod wolhandkrab

Staatssecretaris Dijksma (EZ) ziet geen aanleiding voor opheffing van het vangstverbod voor wolhandkrab in het rivierengebied. Wel wil ze dat er gelijk speelveld komt op Europees niveau. Hierop kondigde Kamerlid Dijkgraaf (SGP) aan dat hij een motie zal indienen om het vangstverbod voor wolhandkrab alsnog van tafel te krijgen.


Staatssecretaris Dijksma verwoordde haar standpunt in antwoord op vragen van Tweede Kamerleden Dijkgraaf (SGP) en Bosman (VVD) over het vangstverbod voor wolhandkrab in wateren die met dioxine vervuild zijn. Het vangstverbod is ingesteld vanwege de risico's voor de volksgezondheid. Consumenten van wolhandkrab zouden worden blootgesteld aan hoge concentraties dioxines en dioxineachtige PCB's.

Aanleiding voor de Kamervragen was de alternatieve risicobeoordeling door Ap de Wit, adviseur van de vereniging van rivierenvissers Samen Sterk. Het vangstverbod van wolhandkrab in de grote rivieren was slechts gebaseerd op een snel geproduceerde risicobeoordeling door het Instituut voor Voedselveiligheid RIKILT. Inmiddels waren er meer en betere gegevens voorhanden. De Wit liet zien dat de risico's voor consumenten veel minder groot zijn dan wat het RIKILT aanvankelijk berekende.
Lees het rapport van Ap de Wit: Risicobeoordeling inzake aanwezigheid dioxines en dioxineachtige PCBs in wolhandkrab (pdf).

De wolhandkrab heeft vooral een grote economische potentie vanwege de export naar China. De vangst is daarmee een belangrijke alternatieve inkomstenbron voor de beroepsvissers die getroffen zijn door het verbod van de palingvisserij in de grote rivieren.

Gezondheidskundige beoordeling

In haar antwoord zegt de staatssecretaris niet te willen terugkomen op het vangstverbod voor wolhandkrab. Ze baseert zich hierbij op een recente gezondheidskundige beoordeling door het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). BuRO concludeert dat er een verhoogd gezondheidsrisico is bij de consumptie van wolhandkrab uit de gesloten gebieden.

chinese wolhandkrabVerder baseert Dijksma zich op gegevens van het Landbouwkundig en Economisch Instituut (LEI). Uit deze gegevens blijkt dat het consumptieniveau van wolhandkrab in Zuid-China minstens 5 keer zo hoog als in Europa. Daardoor bestaat in China een hoger gezondheidsrisico bij het eten van vervuilde wolhandkrab uit Nederland.

Tijdens het Algemeen Overleg Visserij in de Tweede Kamer van 13 maart hebben de Kamerleden Bosman (VVD), Geurts (CDA), Dijkgraaf (SGP) en Graus (PVV) alsnog aangedrongen op opheffing van het wolhandkrabverbod. Kamerlid Dijkgraaf (SGP) heeft gemeld dat hij hiertoe een motie zal indienen. Haalt die motie een meerderheid, dan zal de staatssecretaris haar beleid moeten aanpassen.

Wit vlees en bruin vlees

De staatssecretaris erkent dat er geen gelijk speelveld in Europa is. De Europese norm voor dioxines en dioxineachtige PCB's voor schaaldieren geldt alleen voor het witvlees uit de poten. Nederland kijkt echter ook naar het bruine vlees uit het lijf van schaaldieren.

Het vangstverbod in Nederland voorkomt niet dat er tussen lidstaten gehandeld wordt in wolhandkrab die aan de Europees norm voor witvlees voldoet, maar ongeschikt is voor consumptie vanwege de vervuiling in bruin vlees.

De staatssecretaris schrijft dat minister Schippers van VWS de Nederlandse analysegegevens en risicobeoordelingen aan de Europese Commissie heeft voorgelegd en heeft besproken met andere lidstaten. De Europese Commissie heeft lidstaten hierop gevraagd om de vangst en consumptie van wolhandkrab te onderzoeken. Tevens is de Europese Commissie van plan een Europese aanbeveling over wolhandkrab te maken.

De staatssecretaris heeft de Kamerleden toegezegd een nieuwe brief te sturen over de vorderingen met betrekking tot het gelijke speelveld in Europa.

Opkweek jonge wolhandkrab

Dijksma staat positief tegenover de opkweek van jonge 'schone' wolhandkrab. Ze verwijst daarbij naar het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van productie van wolhandkrab, dat in 2012 subsidie heeft ontvangen onder de subsidieregeling 'Innovatie in de visketen'.

Ze omarmt daarentegen niet het plan om jonge wolhandkrab uit de gesloten gebieden te vangen en op te kweken, om zo het gehalte vervuilende stoffen onder de norm te brengen. Dat plan had een alternatief kunnen zijn voor de riviervissers die door het wolhandkrabvangstverbod zijn getroffen.

De staatssecretaris is verder niet van plan om onderzoek te doen naar de negatieve effecten van gravende wolhandkrabben op rivierbeddingen en de stabiliteit van dijken en brugpijlers. Volgens haar is er geen opvallende schade door wolhandkrabben aan oevers en waterkeringen waargenomen. Verder is de dichtheid van wolhandkrabben vrij constant en geen reden tot zorg.

Staatssecretaris Dijksma beantwoordde de Kamervragen over het vangstverbod op wolhandkrab mede namens de ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
Lees het volledige antwoord van Dijksma (pdf, 27kb)

Meer informatie:
- Vangstverbod wolhandkrab moet van tafel (nieuwsbericht 12 febr. 2013)
- Marktkansen voor de wolhandkrab (nieuwsbericht 29 aug. 2012)
- Feiten over wolhandkrab
- Standpunt staatssecretaris Bleker over vangst wolhandkrab: Aanbiedingsbrief bij rapport over schone wolhandkrab (pdf, 20-6-2012)

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.