Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

17 december 2013

Staatssecretaris Dijksma pakt knelpunten regeling beroepsvistuigen aan

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de evaluatie van de regeling 'Gebruik van grote beroepsvistuigen op de binnenwateren'. De regeling heeft geleid tot een professionelere en duurzamere visserij. Maar er zijn ook knelpunten. Met enkele aanpassingen komt Dijksma grotendeels tegemoet aan de wensen van beroepsvissers.


Het ministerie van Economische Zaken heeft de regeling geëvalueerd aan de hand van ervaringen uit de praktijk. Hiertoe zijn interviews, enquêtes en een workshop georganiseerd. Deelnemers aan de evaluatie waren de Combinatie van Beroepsvissers (CvB), coöperaties (deeltijdvissers), Sportvisserij Nederland, het Productschap Vis, de Kamer voor de Binnenvisserij en het ministerie van Economische Zaken.

De algemene conclusie uit de evaluatie is dat de regeling heeft geleid tot een meer professionele en wat duurzamere visserij. Er zijn echter ook belangrijke knelpunten vastgesteld.

Knelpunt 1: Deeltijdvissers ('hobbyvissers') en watereigenaren kunnen door het vormen van coöperaties voldoen aan de voorwaarden waaraan een beroepsvisser ('broodvisser') moet voldoen om beroepsvistuigen te gebruiken. Dit wordt gezien als een bedreiging voor verantwoord visserijbeheer.

Knelpunt 2: Sportvisserijfederaties maken op een oneigenlijke manier (als stichting) gebruik van een ontheffing voor het vissen met grote vistuigen voor onderzoek. Destijds is besloten dat alleen Sportvisserij Nederland een ontheffing zou krijgen.

Knelpunt 3: Er zijn hoge administratieve lasten voor beroepsvissers die een accountantsverklaring moeten overleggen om aan te tonen dat ze voldoen aan de voorwaarden van een beroepsvisser (minimaal 250 ha viswater en € 8500 bruto jaarinkomsten uit de visserij).

Aanpassingen

De staatssecretaris stelt in haar brief van 12 december 2013 dat ze deze knelpunten zal aanpakken.

visstandbemonstering op volkerak-zoommeer

Aanpassing 1: Ze verscherpt de regeling, waardoor de coöperaties en de beroepsbinnenvissers met maximaal drie bevoegde personen per 250 ha viswater zelfstandig mogen vissen.

Aanpassing 2: Dijksma zal er op aandringen dat Sportvisserij Nederland sportvisserij-federaties aanspreekt op oneigenlijk gebruik van de ontheffing voor het vissen met grote vistuigen. Ook zal zij bij het verlenen van een ontheffing scherper op de afbakening van het onderzoeksgebied letten.

Aanpassing 3: De staatsecretaris zal mogelijk maken dat de CvB een gezamenlijke accountantsverklaring overlegt om aan te geven dat alle leden voldoen aan de vereiste criteria om met grote vistuigen te vissen. Zo worden de administratieve lasten voor de vissers verlaagd.

De CvB zegt in een commentaar dat de staatssecretaris voor een groot deel tegemoet is gekomen aan de bezwaren van de beroepsvissers. Wel had de CvB liever gezien dat coöperaties maar met maximaal 1 bevoegd persoon per 250 ha viswater hadden mogen vissen.

Advies: stap naar de waterschappen

De CvB vindt het ook jammer dat het ministerie geen betere aanpak aankondigt van de praktijk van regionale sportvisserijorganisaties om middels juridische constructies toch te kunnen blijven monitoren met beroepsvistuigen.

De CvB adviseert de (gecertificeerde) beroepsvissers nu om met de brief van de staatssecretaris naar de waterschappen te stappen. Deze schakelen nog steeds sportvissers in bij visstandonderzoek met behulp van beroepsvistuigen. De vissers kunnen de waterschappen verzoeken om in de toekomst de monitoring van de visstand door hen te laten verzorgen.

 

Lees het evaluatierapport:  Evaluatie Beroepsvistuigen, juni 2013

Lees de Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma: Evaluatierapport Beroepvistuigen, 12 december 2013

Informatie certificatie visstandbemonstering: Keurmerk visstandbemonstering

 

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.