Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

6 januari 2014

Streefbeeld uittrek paling: geen gelijk speelveld in Europa

Staatssecretaris Dijksma zal bij de Europese Commissie aandringen op Europese afstemming van de bepaling van het streefbeeld voor de uittrek van paling. Dit schrijft de staatssecretaris in reactie op het eindrapport van de Commissie Streefbeeld Paling. De commissie signaleert dat er nu geen gelijk speelveld voor de lidstaten bestaat. Van een herberekening van het Nederlandse streefbeeld wil Dijksma voorlopig niet weten.

rudy rabbingeIn mei 2013 jaar had staatssecretaris Dijksma (Economsiche Zaken) opdracht gegeven aan de Commissie Streefbeeld Paling om het Nederlandse streefbeeld voor de uittrek van paling te herberekenen. Daarop heeft de commissie, onder leiding van prof. dr. ir. R. Rabbinge (foto rechts), een analyse gemaakt van de berekeningswijze van het Nederlandse streefbeeld. Ook zijn de berekeningsmodellen van andere Europese landen bestudeerd.

In haar eindrapport concludeert de commissie dat Nederland een hoger streefbeeld heeft dan andere Europese landen. Het Nederlandse streefbeeld zou lager uitkomen als de berekeningsmethoden van de drie buurlanden zouden worden gebruikt (voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is slechts een benadering mogelijk).

Desalniettemin, stelt de commissie, heeft Nederland haar streefbeeld volgens de richtlijnen van de Aalverordening correct opgesteld.

Andre Bosman VVD

Staatssecretaris Dijksma had de Commissie Streefbeeld Paling ingesteld naar aanleiding van de motie-Bosman cs (foto rechts), die op 26 maart 2013 werd aangenomen door de Tweede Kamer. In deze motie werd gesteld dat het Nederlandse streefbeeld van schieraaluittrek is gebaseerd op een onjuiste referentieperiode. Daardoor bestaat er een vertekend beeld over de hoeveelheid schieraal die kan uittrekken. Verder riep de motie op tot Europese afstemming bij de berekening van het streefbeeld, zodat er een gelijk speelveld tussen EU-lidstaten komt.

Wat doet Nederland anders?

De commissie geeft verscheidene redenen voor de verschillen tussen het Nederlandse streefbeeld en de streefbeelden van de drie buurlanden. Belangrijk zijn:

  • Er bestaat verschil in de oppervlakte aan wateren die als aalhabitat worden meegenomen in de berekeningen. Nederland sluit in beginsel geen wateren uit. Dat leidt tot een groot areaal aalhabitat, en daarmee tot een hoger streefbeeld. Dit is een Nederlandse beleidskeuze geweest, die verschilt van die van de andere landen.
  • Nederland schat de potentiële schieraaluittrek per hectare hoger in dan de buurlanden. Dit is het gevolg van drie factoren:
    - een andere benadering bij het berekenen van het streefbeeld;
    - de keuze van de referentieperiode;
    - verschillen in aannames over bijvoorbeeld het verband tussen vangst en potentiële schieraaluittrek, en het effect op de productie van de uitzet van glasaal en pootaal.

Beleidskeuzes

Op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis is het mogelijk een streefbeeld te bepalen, stelt de commissie. Het is echter onmogelijk om dat streefbeeld preciezer en betrouwbaarder te maken op basis van objectieve biologische argumenten. Het uiteindelijk streefbeeld wordt bepaald door beleidsmatige keuzes, aldus de commissie.

In haar aanbevelingen stelt de commissie daarom dat het nodig is binnen Europees verband aan te dringen op een eenduidiger manier om de streefbeelden te bepalen. Zij stelt dat alleen dan voorkomen kan worden dat lidstaten verschillende aannames maken die een gelijk speelveld verhinderen.

sharon dijksma

Staatssecretaris Dijksma (foto rechts) stuurde het eindrapport van de Commissie Streefbeeld Paling op 6 december 2013 aan de Tweede Kamer. In haar begeleidende brief geeft de staatssecretaris aan dat ze de Europese Commissie erop zal attenderen dat de wijze van berekenen van het streefbeeld te veel ruimte biedt aan lidstaten. Ze zal dit doen voorafgaand aan de uitkomst van de evaluatie van de Europese Aalherstelplannen. Ze zal dan ook pleiten voor richtlijnen voor de berekening, zodat een gelijk speelveld zal ontstaan.

Een herbepaling van het Nederlandse streefbeeld acht de staatssecretaris niet aan de orde, evenmin als een versoepeling van de maatregelen voor de Nederlandse binnenvissers op korte termijn.

Nederland braafste jongetje van de klas

jaap geleijnseIn een reactie in Visserijnieuws van 3 januari 2014 zegt voorzitter Jaap Geleijnse (foto rechts) dat de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) blij is met de uitkomst van het rapport van de Commissie Streefbeeld Paling. "De uitkomsten laten zien dat Nederland jarenlang het braafste jongetje van de klas is geweest. Het is goed dat dat nu eens klip en klaar op papier is komen te staan", aldus Jaap Geleijnse.

Het CvB-bestuur vertrouwt erop dat de boodschap van staatssecretaris Dijksma aan de Europese Commissie tot nadenken zal stemmen, en op den duur positief zal uitpakken voor de Nederlandse binnenvissers.


Lees:
- Rapport Commissie Streefbeeld Paling, oktober 2013 (pdf, 1,6mb)
- Kamerbrief staatssecretaris Dijksma over rapport Commissie Streefbeeld Paling, 6 december 2013 (pdf, 42kb)


Verder lezen: Aalbeheer op maat

 

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.