Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

29 maart 2013

Tweede Kamer wil snel herberekening streefbeeld voor uittrek schieraal

De Tweede Kamer wil dat de regering vóór zomer 2013 een herberekening maakt van het Nederlandse streefbeeld voor de uittrek van schieraal. Op dinsdag 26 maart aanvaardde de Kamer een motie met die strekking. Staatssecretaris Dijksma (EZ) zag geen aanleiding om het streefbeeld opnieuw te bepalen en had daarom deze motie ontraden. Zij gaat nu in beraad met het kabinet.

De motie voor herberekening van het Nederlandse streefbeeld voor schieraaluitrek was tijdens het Algemeen Overleg over Visserij van 22 maart ingediend door Kamerlid Bosman (VVD), met steun van Kamerleden Geurts (CDA) en Dijkgraaf (SGP).
Deze partijen vinden dat het Nederlandse streefbeeld voor schieraaluittrek is gebaseerd op een onjuiste referentieperiode, namelijk de jaren 50 van de vorige eeuw. Daardoor is een vertekend beeld ontstaan over de mogelijke hoeveelheid schieraal die kan uittrekken. Deze wordt nu te hoog ingeschat.

De partijen vragen de regering om vóór het zomerreces een herberekening van het Nederlandse streefbeeld te laten maken. De herberekening moet aansluiten bij de berekeningsmethodiek van de buurlanden, en rekening houden met de verslechterende leefomstandigheden van de paling.

Verder wil men dat er op Europees niveau richtlijnen komen voor de berekening van het streefbeeld, zodat er een gelijk speelveld tussen de lidstaten kan ontstaan.

Andre Bosman VVD

Sinds 2009 moeten alle Europese lidstaten de Europese Aalverordening (EG 1100/2007) doorvoeren in hun nationale regelgeving. Het doel is de palingstand te verbeteren. Vangstbeperkingen zijn hierbij afgestemd op streefbeelden, die gebaseerd zijn op berekeningen van de uittrek van schieraal (volwassen paling) naar open zee om te paaien.

Tekst motie-Bosman

  • De Kamer, (...), constaterende dat het Nederlandse streefbeeld is gebaseerd op de aalstand in de jaren vijftig van de vorige eeuw toen er sprake was van een groter palingbestand, juist door menselijk handelen;
  • constaterende dat het Nederlandse streefbeeld door de onjuiste referentieperiode drie maal hoger ligt dan de streefbeelden van de buurlanden Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk;
  • overwegende dat de leefomstandigheden voor aal in de Nederlandse binnenwateren sinds die tijd aanzienlijk zijn verslechterd door afnemende voedselrijkdom van het oppervlaktewater, de komst van onomkeerbaar migratiebeperkende kunstwerken en het wegvallen van de destijds massale uitzet van goedkope glasaal en pootaal;
  • overwegende dat het niet verdisconteren van genoemde factoren een vertekend beeld geeft van de potentieel te realiseren uittrek van schieraal;
  • verzoekt de regering, voor het zomerreces een herberekening van het streefbeeld uit te laten voeren, waarbij aangesloten wordt op de rekenmethodiek van de genoemde lidstaten en waarbij rekening gehouden wordt met de genoemde factoren, zodat op korte termijn weer sprake is van een realistisch streefbeeld;
  • verzoekt de regering tevens, via onder meer de Visserijraad, op Europees niveau kenbaar te maken dat het ontbreken van richtlijnen voor berekening van het streefbeeld verstorend werkt op het realiseren van een gelijk speelveld tussen de lidstaten, (...).

Aan de bel getrokken

De Combinatie van Beroepsvissers had al eerder aan de bel getrokken. De CvB wees op de grote verschillen tussen de verschillende Europese lidstaten in berekeningen en streefbeelden van schieraaluittrek.

Al op 27 november 2012 stuurde de CvB samen met PO IJsselmeer een brief over de Europese afstemming van het aalbeheer aan de staatssecretaris. De twee organisaties  verzochten om een herijking van het Nederlandse streefbeeld, waarbij de meest recente inzichten en onderzoeken in Nederland en elders in Europa zouden worden meegenomen.

Ook stuurde de CvB op 13 maart 2013 een notitie over het streefbeeld voor de uittrek van schieraal naar het parlement. In de notitie onderbouwt de CvB waarom de berekening van Nederland een niet-realistisch streefbeeld oplevert. Ook betreurt de CvB dat er geen gebruik wordt gemaakt van de kennis van de beroepsvissers, die al sinds generaties dagelijks op het water zijn en daarmee goede veldkennis hebben opgebouwd.

sharon dijksmaAan de hand van de CvB-notitie stelden de Kamerleden Bosman, Geurts en Dijkgraaf op 14 maart 2013 vragen aan staatsecretaris Dijksma over de grote verschillen in methodiek waarop per land het streefbeeld is berekend, en waardoor Nederland op een veel hoger streefbeeld komt dan andere landen.

Zo heeft Nederland een streefbeeld van schieraaluittrek van 11,6 kg per hectare wateroppervlak. Buurlanden Engeland (UK) met 2,8 kg/ha, België met 3,7 kg/ha en Duitsland met 3,6 kg/ha hebben veel lagere streefbeelden, terwijl daar voor de paling vergelijkbare leefomstandigheden zijn.

Aangezien de Kamerleden niet tevreden waren met de antwoorden van de staatssecretaris, diende Bosman (VVD) daarop zijn motie in.

Dijksma verwijst naar IMARES

Staatsecretaris Dijksma van Economische Zaken had op 22 maart tijdens het Algemeen Overleg over visserijzaken de motie-Bosman ontraden. Zij zag geen aanleiding voor een herberekening van het streefbeeld omdat onderzoeksinstituut IMARES had aangegeven dat de invoer van nieuwe gegevens geen wezenlijke verandering in het streefbeeld zou brengen. Hooguit zou de bandbreedte wat smaller worden. Zij had de Tweede Kamer hierover reeds geïnformeerd in een reactie op de brief van CvB en PO IJsselmeer (24 januari 2013), en daarna nogmaals in een brief van 26 maart 2013: Informatie streefbeeld aalbeheerplan.

Verder had Dijksma op 8 februari de Tweede Kamer laten weten dat zij IMARES de opdracht had gegeven om een quick scan te doen van de uitgangspunten die andere lidstaten voor hun streefbeelden hebben gebruikt.

De staatssecretaris raadde de Kamerleden aan om eerst de evaluatie van de Europese Commissie af te wachten, die in 2014 voltooid zal zijn.

Een meerderheid van de Tweede kamer was niet tevreden met dit antwoord van de staatssecretaris en stemde voor de motie-Bosman.
Staatssecretaris Dijksma zal nu met het kabinet in overleg treden over de motie en de Tweede Kamer daarover nader berichten.


Verder lezen:

- Verslag van het visserijdebat in de Tweede Kamer op 21 maart 2013

- EZ inventariseert Europese streefbeelden uittrek schieraal

- Aalbeheer op maat

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.