Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

21 december 2012

Visstandbeheercommissie Rivierenland opgericht

Met een feestelijke ondertekening van het convenant is op donderdag 13 december 2012 de Visstandbeheercommissie (VBC) Rivierenland opgericht. Deze VBC is een samenwerkings- en overlegplatform waarin de sportvisserij, de beroepsvisserij en Waterschap Rivierenland vertegenwoordigd zijn.

Een eerste taak voor de VBC Rivierenland is het opstellen van een visplan voor het gebied. Dit gebied is begrensd door de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. In het visplan leggen de vissers die visrecht in het gebied hebben het huidige en voorgenomen visserijbeheer vast. Verder wordt vastgelegd wat de verschillende partijen gaan doen om een duurzame visstand te bereiken. De beroepsvissers en sportvissers laten in het plan bijvoorbeeld zien hoe ze op een duurzame en verantwoorde manier in het gebied zullen gaan vissen.
Het waterschap toetst vervolgens of het visplan voldoet aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en andere regelingen.

Werkcomité

In totaal zijn naast Waterschap Rivierenland vier beroepsvissers en tien koepelorganisaties van hengelsportverenigingen lid van de VBC Rivierenland. De voltallige VBC zal eens per jaar bijeen komen. Voor het opstellen van het visplan en de praktische gang van zaken wordt een werkcomité samengesteld, die bestaat uit een vertegenwoordiging van de VBC-leden.

In januari wordt duidelijk wie in het werkcomité zitting neemt. Voor de VBC en het werkcomité wordt een onafhankelijke voorzitter aangesteld.

oprichting vbc rivierenland


Zie ook www.visstandbeheercommissie.nl

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.