netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

De CvB is inmiddels opgeheven, de website wordt niet meer bijgewerkt.

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

Belangrijke documenten

U kunt hier belangrijke documenten over de binnenvisserij downloaden, onderverdeeld in drie thema's. Klik op een thema om er meteen naartoe te gaan.

* Beleid en politiek
* Regelingen en wetgeving
* Studie en Onderzoek

 

Beleid en politiek

 1. Kamerbrief EZ met besluit over EU-lijst Invasieve Exoten
  Brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam met een verslag van de Europese Landbouw- en Visserijraad op 14 en 15 december 2015. Daarin ook het EU-besluit over invasieve exoten die bestreden moeten worden. Tegen de zin van Nederland is de Chinese wolhandkrab op de lijst blijven staan.  16 december 2015 (pdf-bestand, 11 pag. (zie pag.10), 125kb)

 2. Brief visserijorganisaties over EU-lijst Invasieve Exoten
  Brief waarin CvB, NetVISwerk, PO-Vissersbond IJsselmeer en Visfederatie pleiten voor verwijdering van Chinese wolhandkrab en 5 rivierkreeftensoorten van de EU-lijst van invasieve exoten die bestreden moeten worden. Deze soorten zijn erg belangrijk voor de binnenvisserij.  30 november 2015 (pdf-bestand, 2 pag., 200kb)

 3. Inspraakreactie CvB op Beheer- en ontwikkelplan Rijkswateren 2016-2021
  CvB-reactie op toekomstplannen voor het nationaal waterbeleid en het beheer van de rijkswateren in de jaren 2016-2021. De CvB constateert dat de recreatieve en beroepsmatige bevissing geheel uit het oog verloren zijn bij de uitwerking van de Kaderrichtlijn Water (KRW).  juni 2015 (pdf-bestand, 1 pag., 261kb)

 4. ICES-rapport Europese aal en Europees aalbeheer, en advies 2015ICES-rapport Europese aal en Europees aalbeheer, en advies 2015
  Rapport van de ICES (International Council for the Exploration of the Sea) over de toestand van de Europese aal en het Europese aalbeheer, en advies voor 2015. ICES stelt vast dat de huidige visserij op paling waarschijnlijk nog weinig invloed heeft op het ecosysteem.  december 2014 (pdf-bestand, 6 pag.)

 5. Verslag van de Europese Commissie over uitvoering aalbeheerVerslag van de Europese Commissie over uitvoering aalbeheer, met bijlagesbijlages
  Verslag van de Europese Commissie aan de Raad en het Europese Parlement over de resultaten van de uitvoering van de beheersplannen voor aal. De effecten blijken moeilijk te meten. De noodzakelijke aanpak van milieuvervuiling en migratiebarrières blijft vaak achterwege.  oktober 2014 (pdf-bestanden, 9 en 8 pag.)

 6. Kamerbrief toezegging regelgeving bedwelmen aal
  Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma over openstellen investeringsregeling voor de aanschaf van een bedwelmingsapparaat voor paling. Kleine visserijbedrijven kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen.  3 juni 2014 (pdf-bestand, 2 pag., 33kb)

 7. Summary of the meeting with representatives from the eel sector 8th April 2014
  Aanbevelingen van vertegenwoordigers uit de palingsector van 6 Europese landen voor het Europese aalbeheer. Ze willen de paling behouden, maar evenzeer hun beroep.  2 juni 2014 (pdf-bestand, 2 pag., 134kb)

 8. Kamerbrief Evaluatierapport beroepsvistuigen
  Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma over het Evaluatierapport van de regeling Gebruik grote beroepsvistuigen op de binnenwateren. Ze komt grotendeels tegemoet aan de wensen van beroepsvissers en gaat de regels aanscherpen.  12 december 2013 (pdf-bestand, 2 pag., 37kb)

 9. Kamerbrief rapport streefbeeld paling
  Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma bij verschijning over rapport Commissie Streefbeeld Paling. Ze gaat aandringen op Europese afstemming voor het streefbeeld van de uittrek van schieraal.  6 december 2013 (pdf-bestand, 2 pag., 42kb)

 10. ICES-advies Europese palingstandICES-advies Europese palingstand
  Officieel advies van ICES (International Council for the Exploration of the Sea) voor 2014 over de Europese palingstand aan de Europese Commissie. ICES ziet een trendbreuk: het aantal glasalen in de Europese wateren is voor het eerst in jaren weer gegroeid.  20 november 2013 (pdf-bestand, 7 pag.)

 11. Wetgevingsresolutie Europees parlement over herstel palingstand
  Resolutie van het Europees Parlement (EP) voor maatregelen ter herstel van het bestand Europese aal. Het is hoog tijd voor nieuwe regels. Nederlandse initiatieven als 'Paling over de Dijk' krijgen waardering.  11 september 2013 (pdf-bestand, 11 pag., 37kb)

 12. Beleidsvoornemens visplanstelsel binnenwateren
  Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma met beschrijving van de beleidsvoornemens voor een wettelijke verankerd visplanstelsel voor alle binnenwateren. Vangstregistratie wordt verplicht, het maken van een visplan niet.  4 juli 2013 (pdf-bestand, 4 pag., 33kb)

 13. Kabinetsreactie op motie inzake opheffen vangstverbod op wolhandkrab
  Het kabinet heeft besloten het vangstverbod op wolhandkrab te handhaven. Ze negeert een motie waarin de Tweede Kamer oproept het vangstverbod per 1 april 2013 op te heffen.  3 april 2013 (pdf-bestand, 3 pagina's, 46kb)

 14. Brief CvB over registratieverplichting
  De Combinatie van Beroepsvissers adviseert het ministerie van Economische Zaken om een plicht tot vangstregistratie op te nemen in de visserijwet.  7 maart 2013 (pdf-bestand, 2 pagina's, 21kb)

 15. Beantwoording Kamervragen over vangstverbod wolhandkrab
  Staatssecreataris Dijksma ziet geen aanleiding voor opheffing van het vangstverbod voor wolhandkrab in het rivierengebied. Wel wil ze dat er gelijk speelveld komt op Europees niveau.  12 maart 2013 (pdf-bestand, 5 pagina's, 27kb)

 16. Reactie Dijksma op brief Cvb en PO IJsselmeer
  Staatssecretaris Dijksma reageert zeer terughoudend op de voorstellen van CvB en PO Ijsselmeer Nederland over het aalbeheer in Europa.  24 januari 2013 (pdf-bestand, 2 pagina's, 646kb)

 17. Kamervragen Dijkgraaf (SGP) en Bosman (VVD) over vangstverbod wolhandkrab
  Het vangstverbod op wolhandkrab in het rivierengebied moet van tafel. Dat is de boodschap van Tweede Kamerleden Elbert Dijkgraaf (SGP) en Jan Bosman (VVD). Ze stelden Kamervragen over het verbod op de visserij op wolhandkrab. Hun vragen zijn gericht aan de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu.  1 februari 2013 (pdf-bestand, 2 pagina's, 44kb)

 18. Rapport Commissie Toekomst Binnenvisserij
  Advies van de Commissie Toekomst Binnenvisserij onder de titel Binnenvissers met perspectief. Conclusie: er is een goede toekomst voor de binnenvissers, mits er veel veranderingen worden doorgevoerd. 14 december 2012 (pdf-bestand, 36 pagina's, 2,6mb)

 19. Brief Cvb en PO IJsselmeer over Europese afstemming van het aalbeheer en voortrekkersrol van Nederland
  De CvB en PO IJsselmeer vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken om bijstelling van het streefbeeld voor de uittrek van schieraal, uitbreiding van het project decentraal aalbeheer, en publicatie van de evaluatie van aalbeheerplannen in Europa.  27 november 2012 (pdf-bestand, 2 pagina's, 597kb)

 20. Kamerbrief staatssecretaris Bleker over evaluatie aalbeheerplan
  Nederlandse rapportage aan EC uitvoering Aalbeheerplan
  Nederlandse rapportage aan de Europese Commissie over uitvoering van het Aalbeheerplan, met de begeleidende brief van staatssecretaris Bleker van El&I aan de Tweede Kamer, Er is nog een lange weg te gaan naar herstel van het aalbestand. 5 juli 2012; 1 juli 2012 (pdf-bestanden. 2 pagina’s, 85 kb; 28 pagina's, 9,3mb)

 21. Nadere Memorie van Antwoord Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten
  Toelichting op wijziging van de Visserijwet. Visstroperij is voortaan strafbaar onder de Wet op de Economische Delicten. Stroperij wordt een economisch misdrijf i.p.v. een overtreding, waardoor hogere straffen mogelijk zijn.  4 april 2012 (pdf-bestand, 4 pagina's, 83kb)

 22. Brief staatssecretaris Bleker over houding waterschappen
  Brief van staatssecretaris Bleker van El&I aan de Unie van Waterschappen over de spanningen tussen visserij en waterbeheer. Hij vindt het onjuist dat de waterbeheerders sturende maatregelen aankondigen ten aanzien van de visserij. 13 maart 2012 (pdf-bestand. 3 pagina’s, 100 kb)

 23. Brief CvB over spanningen tussen beroepsvissers en waterbeheerders
  Brief van de Combinatie van Beroepsvissers aan staatssecretaris Bleker van El&I.  Aanleiding zijn beperkende maatregelen van waterbeheerders ten aanzien van de visserij. Bleker wordt verzocht duidelijk te maken dat dit onjuist is, en goede samenwerking te bevorderen. 9 februari 2012 (pdf-bestand. 4 pagina’s, 888 kb)

 24. Kamerbrief Commissie Toekomst Binnenvisserij
  Brief van staatssecretaris Bleker van El&I aan de Tweede Kamer, met aanstelling en taken van de Commissie Toekomst Binnenvisserij. Het eindrapport staat gepland voor zomer 2012. 2 februari 2012 (pdf-bestand. 2 pagina’s, 46 kb)

 25. Memorie van Antwoord wetsvoorstel visstroperij
  Nadere Memorie van Antwoord wetsvoorstel visstroperij
  Brieven van staatssecretaris Bleker van El&I aan de Eerste Kamer, met toelichting op het wetsvoorstel voor een strengere aanpak van de visstroperij. 23 december 2011; 4 april 2012 (pdf-bestanden. 5 pagina’s, 71 kb; 4 pagina's, 81kb)

 26. Kamerbrief Bleker over financiële schade aalvissers door vangstverbod
  Brief van staatssecretaris Bleker van El&I aan de Tweede Kamer, met de uitkomst van de inventarisatie van de totale financiële schade voor aalvissers als gevolg van het vangstverbod vanwege dioxinevervuiling. 5 december 2011 (pdf-bestand. 12 pagina’s, 112 kb)

 27. De bakens verzetten. Toekomstvisie Beroepsbinnenvisserij 2020
  De Combinatie van Beroepsvissers presenteert haar visie op de toekomst van de beroepsbinnenvisserij in Nederland.  22 augustus 2011 (pdf-bestand, 8 pagina's, 76kb).

 28. Brief Bleker met antwoord op Kamervragen over diverse visserijzaken
  Brief van staatssecretaris Bleker van El&I aan de Tweede Kamer, met beantwoording Kamervragen over visserijzaken zoals: gemeenschappelijk visserijbeleid, financiële ondersteuning visserijsector, dioxineproblematiek, toekomst binnenvisserij. 30 juni 2011 (pdf-bestand. 19 pagina’s, 166 kb)

 29. Kamerbrief over het VBC-beleid
  Sportvissers en beroepsvissers maken binnen de visstandbeheercommissies (VBC's) afspraken over de vormgeving van duurzame visserij. Staatssecretaris Bleker wil het opstellen van visplannen verplicht stellen voor alle Nederlandse binnenwateren.  21 juni 2011 (pdf-bestand, 3 pagina's, 55kb).

 30. Mogelijkheden voor Aalherstel in Nederland
  Plan van de Combinatie van Beroepsvisser, 2009 (pdf-bestand, 17 pagina's, 730 kb)

 31. The Netherlands Eel Management Plan
  Het aalbeheerplan van het ministerie van LNV van 15 juli 2009 (pdf-bestand. 62 pagina’s, 2,9 mb)

 32. Masterplan aalherstel in Nederlandse binnenwateren versie 29 juni 2009
  Plan voor aalherstel van Combinatie van Beroepsvissers, Productschap Vis, PO IJsselmeer (Nederlandse Vissersbond), 29 juni 2009 (pdf-bestand, 37 pagina's, 1,5 mb)

 33. The Netherlands Eel Management Plans compared for Borg
  Document waarin de Combinatie van Beroepsvissers twee modellen voor aalbeheer vergelijkt, 2009 (pdf-bestand, 6 pagina’s, 76 kb)

 34. Brief Veerman aan TK met evaluatie beleidsbesluit’
  Brief van minister Veerman van LNV aan de Tweede Kamer, met een evaluatie van het Beleidsbesluit Binnenvisserij, 23 juni 2004 (pdf-bestand. 3 pagina’s, 45 kb)

 35. Beleidsbesluit Binnenvisserij
  Besluit van het ministerie van LNV over het beleid voor de binnenvisserij, september 1999 (pdf-bestand. 30 pagina’s, 9,7 mb)

 

Regelingen en wetgeving

 1. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 juni 2015, nr. WJZ / 14156864, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling visserij n.a.v. van de evaluatie van de regels voor de beperking van het gebruik van grote vistuigen
  Publicatie in de Staatscourant van strengere eisen om te bepalen welke vissers beroepsvistuigen mogen gebruiken. Tevens verlichting van de administratieve lasten van de beroepsvissers.  3 juli 2015 (pdf-bestand, 6 pagina's, 450kb).

 2. Officiële lijst beroepsvissers in de binnenvisserij
  Lijst met alle beroepsvissers in de binnenvisserij met accountantsverklaring (minimaal 250 ha viswater en bruto jaaromzet uit visserij minimaal € 8500). Per 1-5-2015. Publicatie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. (pdf-bestand, 10 pagina's, 138 kb)

 3. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
  Het ministerie van Economische Zaken verscherpt de regels voor de visserij op wolhandkrab met aalfuiken. Registratie via de smartphone wordt verplicht. De sancties op overtredingen worden scherper. juni 2014 (pdf-bestand, 2 pagina's, 842kb).

 4. Beleidsregel ontheffing overzetten aalBeleidsregel ontheffing overzetten aal
  Beleidsregel van de staatssecretaris van Economische Zaken. Ze geeft ontheffing van het verbod op palingvisserij bij het overzetten van schieraal op locaties die voorkomen op de lijst migratieknelpunten van onderzoeksinstituut Imares.  12 juli 2013

 5. Regeling Wijzigingen Reglementen binnenvisserij
  Details van de regeling van de wijzigingen in de Uitvoeringsregeling visserij ten behoeve van vereenvoudiging van de regelgeving op het gebied van de binnenvisserij. Artikelgewijs. met toelichting. Gepubliceerd in de Staatscourant op 17 oktober 2012 (pdf-bestand, 8 pagina's, 607kb).

 6. Benoemingen Kamer voor de Binnenvisserij
  De Kamer voor de Binnenvisserij heeft een nieuwe voorzitter: de heer L.W. Bartelse. Nieuwe leden zijn mevrouw R. Hoetmer en de heer A. de Wit. Gepubliceerd in de Staatscourant op 10 oktober 2012 (pdf-bestand, 1 pagina, 116kb).

 7. Besluit Wijzigingen Reglementen binnenvisserij per 1 oktober 2012
  Het gaat om vereenvoudigingen van de regelingen in het Reglement voor de binnenvisserij 1985 en in het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985. Gepubliceerd in de Staatscourant op 28 september 2012 (pdf-bestand, 23 pagina's, 103kb).

 8. Verhuur visrechten: Overheidsbeleid per 1 mei 2009
  Inhoud nieuw stelsel van uitgifteregels voor visrechten en schriftelijke toestemmingen op de staatsbinnenwateren vanaf 1 mei 2009. Met toelichting per brief aan de CvB door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 22 april 2009 (pdf-bestand, 10 pagina's, 2,8 mb)

 

Studie en onderzoek

 1. Dioxines, dioxineachtige- en niet dioxineachtige PCB’s in rode aal uit Nederlandse binnenwateren 2015
  Onderzoeksrapport van IMARES over de mate van vervuiling in rode aal. In 2015 zijn 15 zoetwaterlocaties en 1 zoutwaterlocatie bemonsterd. Elf locaties liggen binnen het voor aalvisserij gesloten gebied. Bij kleine aal werd nergens de vervuilingsnorm overschreden. Bij grotere aal werden de normen bij 11 locaties overschreden. Grote aal uit de gesloten gebieden Volkerak en Tweede Maasvlakte voldoet wel aan de normen. april 2016 (pdf-bestand, 29 pagina's, 1,2mb).

 2. Decentraal aalbeheer. Een economische analyse
  Volgens een rapport van het LEI levert gequoteerd op paling vissen per bedrijf 3600 tot 4600 euro per jaar méér op dan vissen met een gesloten jaarlijkse periode van 3 maanden waarin niet op aal gevist mag worden. december 2015 (pdf-bestand, 32 pagina's, 460kb).

 3. Recreational fisheries in the Netherlands
  Onderzoeksrapport van IMARES over de omvang van de recreatieve visserij in Nederland. Met een schatting van de hoeveelheid onttrokken en teruggezette vangsten van hengelaars in zee, kustwateren en binnenwateren. april 2015 (pdf-bestand, 55 pagina's, 1mb).

 4. Glasaal over de dijk 2014Glasaal over de dijk 2014
  Rapport van Visserij Service Nederland over de effecten van wegvangen van glasaal bij RWZI Den Oever, en overplaatsen van deze glasalen naar opgroeigebieden in de binnenwateren. Op basis van het rapport adviseert Imares uitbreiding van het project 'Glasaal over de dijk'.  14 augustus 2014 (pdf-bestand)

 5. Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekingen
  Rapport van Witteveen en Bos over hoe Nederland op een duurzame manier met palingkweek en palingvisserij kan omgaan. Een duurzame palingsector is mogelijk.  juli 2014 (pdf-bestand, 134 pag., 5,4mb)

 6. Onderzoek beschikbaarheid glasaal bij RWZI’s Onderzoek beschikbaarheid glasaal bij RWZI’s
  Rapport van Visserij Service Nederland over vangen van glasaal bij RWZI's, wat ten goede komt aan herstel van de aalstand en de visserij in de Nederlandse binnenwateren.  28 april 2014 (pdf-bestand)

 7. Trekvisaanbod langst de Waddenzeekust
  Gegevens over glasaalintrek langs de Waddenzee in voorjaar 2013. De intrek blijkt sterk toegenomen.  28 april 2014 (pdf-bestand, 134 pag., 919kb)

 8. Rapport Commissie Streefbeeld Uittrek Paling
  Titel: Herberekening Streefbeeld Aal: Een analyse van het bestaande Nederlandse streefbeeld in relatie tot de buurlanden. Aanbeveling: dring aan op een eenduidiger bepaling van de Europese streefbeelden. Alleen dan wordt voorkomen dat lidstaten verschillende aannames maken die een gelijk speelveld verhinderen. oktober 2013 (pdf-bestand, 87 pagina's, 1,6mb).

 9. Inventarisatie van de belangrijkste knelpunten voor de uittrek van schieraal
  Onderzoeksinstituut Imares maakte een lijst van de 58 belangrijkste migratieknelpunten voor schieraal in Nederland.  19 juli 2013 (pdf-bestand, 50 pag., 828kb)

 10. Evaluatie Beroepsvistuigen
  Evaluatierapport van het ministerie van Economische Zaken van de Regeling Gebruik grote beroepsvistuigen op de binnenwateren. Staatssecretaris Dijksma gaat de knelpunten aanpakken.  juni 2013 (pdf-bestand, 17 pag., 133kb)

 11. Onderzoek naar bijvangsten aal in aangepaste fuiken
  Paling is een bijvangst van de visserijn op wolhandkrab. De Kenniskring Binnenvisserij onderzocht een goedkope, effectieve en werkbare methode om schieraal te laten ontsnappen.  mei 2013 (pdf-bestand, 15 pagina's, 631kb).

 12. Evaluatierapport pilot Paling over de Dijk regio Noordzeekanaal
  Evaluatierapport pilot Paling over de Dijk regio Zeeland
  Najaar 2012 is op 4 locaties langs het Noordzeekanaal en 7 locaties in Zeeland een proefproject uitgevoerd met het vangen en overzetten van geslachtsrijpe paling bij gemalen, om zo de sterfte onder paling te verminderen. Alle betrokkenen blijken zeer tevreden. februari 2013 (pdf-bestanden. 31 pagina’s, 1,1 mb)

 13. Evaluation of the Dutch Eel Management Plan 2009-2011
  Rapport van IMARES met evaluatie van het Nederlands Aalbeheerplan in de periode 2009-2011. Engelstalig, met uitgebreide Nederlandstalige samenvatting. Conclusie: aanzienljke vermindering aalsterfte door menselijk handelen. 20 juni 2012 (pdf-bestand. 132 pagina’s, 4mb)

 14. Evaluation of the Dutch Eel Management Plan 2009-2011
  Rapport van IMARES met evaluatie van het Nederlands Aalbeheerplan in de periode 2009-2011. Engelstalig, met uitgebreide Nederlandstalige samenvatting. Conclusie: aanzienljke vermindering aalsterfte door menselijk handelen. 20 juni 2012 (pdf-bestand. 132 pagina’s, 4mb)

 15. Onderzoek naar onttrekking kabeljauw en aal door sportvisserij
  Rapport van onderzoeksinstituut IMARES over de onttrekking van kabeljauw en aal door de sportvisserij in Nederland. Conclusie: sportvissers hebben in 2010 55 ton paling ontrokken aan de binnenwateren. april 2012 (pdf-bestand, 61 pagina's, 791 kb)

 16. Onderzoeksrapport Pilotproject Decentraal aalbeheer in Fryslân
  Ingenieursbureau Witteveen en Bos onderzocht het experiment met decentraal aalbeheer in Friesland. De proef werkt met jaarquota en zonder een vangstverbod in het najaar. De eerste conclusies zijn positief. 8 maart 2012 (pdf-bestand. 103 pagina, 3 mb)

 17. Aalvissers aan de slag met eigen toekomst
  Het LEI ondersteunt aalvissers bij het opstellen van bedrijfsplannen om te helpen bij het ontwikkelen van toekomstvisie en bijpassende strategie. 60 visserijondernemers hebben deelgenomen aan dit project. Het rapport beschrijft de opzet en de uitkomsten van dit project. oktober 2011 (pdf-bestand, 69 pagina's, 632 kb)

 18. Boekje 'Vissen naar ondernemerschap - Aalvissers verleggen hun koers'Boekje 'Vissen naar ondernemerschap - Aalvissers verleggen hun koers'
  De ervaringen van negen aalvissers bij het zoeken naar een nieuwe toekomst voor hun bedrijven. Veel aalvissers moeten een andere richting inslaan met hun bedrijf om voldoende inkomen te kunnen verwerven. Dit is een gevolg van de recente overheidsmaatregelen. Juni 2011. (pdf-bestand, 62 pagina's. 3,1 mb)

 19. Visfeiten: PalingVisfeiten: Paling
  Publicatie van het Productschap Vis over hoe 'verantwoord' paling is. Een handvat voor discussies over duurzaamheid. Versie september 2010 (pdf-bestand, 5,6 mb)

 20. WGEEL final Report 2009
  EU-rapport over de aal, september 2009 (pdf-bestand, 139 pagina's, 1,7 mb)

 21. Vissen met verstand
  Richtlijnen voor aanpak duurzame benutting van visstanden voor Visstand Beheer Commissies, maart 2003 (pdf-bestand, 44 pagina's, 8,8 mb)