netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

De CvB is inmiddels opgeheven, de website wordt niet meer bijgewerkt.

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

Visstandbeheercommissies

De vis en de visstand staan voor beroepsvissers en sportvissers altijd al in het centrum van de belangstelling. Begrijpelijk: zonder een goede visstand zijn er geen goede visserijmogelijkheden. Maar ook waterbeheerders en natuurbeheerders houden zich tegenwoordig bezig met vis. Een goed overleg tussen alle belanghebbenden is een noodzaak.

 

Gemene weide visserij

Duurzame visserij op de Nederlandse binnenwateren is vrij eenvoudig als je als beroepsvisser alléén een bepaald water bevist en beheert. Veelal is de situatie echter niet zo gemakkelijk en is er sprake van ‘gemene weide visserij’: meerdere vissers bevissen een hetzelfde areaal. Dan moeten de betrokken vissers onderlinge afspraken maken over duurzame visserij.

In de binnenvisserij wordt gemene weide visserij veelal alleen in verband gebracht met het IJsselmeer. Daar hebben beroepsvissers geen eigen percelen; ze bevissen gezamenlijk het IJsselmeer. Toch is eigenlijk op vrijwel alle wateren in Nederland sprake van gemene weide visserij.
Dit heeft te maken met de opkomst van de sportvisserij. De overheid heeft de visserij op dezelfde wateren uitgegeven aan beroepsvisserij én sportvisserij. Daardoor is er een gemene weide visserij is ontstaan van veelal één beroepsvisser en heel veel sportvissers.

Met de opkomst van de sportvisserij heeft de Nederlandse overheid op de Nederlandse binnenwateren de zogenoemde ‘splitsing van visrechten’ gestimuleerd. Het visrecht is opgesplitst in het visrecht op aal, en het visrecht op schubvis. Beroepsvissers vissen met aalvistuigen en mogen de bijvangsten aan andere (schub)vis vaak behouden. Sportvissers met de hengel mogen vaak schubvis en, in het verleden, ook aal behouden.

Gemene weide visserij kan leiden tot een slecht gebruik van de visstand indien er geen afspraken over duurzame visserij gemaakt worden. De overheid stimuleert dan ook het maken van afspraken hierover.

 

Samenwerken voor een betere visserij en een goede visstand

Ook in beleid en plannen op het gebied van het waterbeheer (o.a. Europese Kaderrichtlijn Water) en het natuurbeheer (zoals Natura 2000) staan meestal doelen en maatregelen die voor een goede visstand belangrijk zijn. Een voorbeeld is de aanleg van vistrappen en van natuurvriendelijke oevers.
Daarom is het verstandig om waterbeheerders en natuurbeheerders eveneens te betrekken bij afspraken over beheer van de visstand.

Om de belangen van de beroepsvisserij, van de sportvisserij en de taken van water- en natuurbeheer op elkaar af te stemmen, wordt al sinds 1999 gewerkt aan het instellen van visstandbeheercommissies (VBC’s). Dit zijn samenwerkingsverbanden en overlegplatformen voor belanghebbenden bij de visserij en de visstand. Anno 2010 bestaan er VBC’s voor de meeste rijkswateren (bijvoorbeeld grote rivieren, IJsselmeer, Waddengebied) en waterschapsgebieden.

 

Visplannen maken

visstandbeheercommissies

Het opstellen en uitvoeren van visplannen is een belangrijk thema voor de VBC’s. Pas kort geleden is hiermee een begin gemaakt; in de praktijk zal nog veel ervaring moeten worden opgedaan.

Een Visplan is een document waarin het huidige en het voorgenomen visserijbeheer is beschreven. De visrechthebbenden laten in het visplan zien welk beheer en hoe de visserij zullen gaan plaatsvinden en dat dit duurzaam en verantwoord is.

Voor een voorbeeld: nieuwsbericht over Visplan Friese Boezem 2013.

 

Randvoorwaarden voor visserij

De belangrijkste randvoorwaarden voor de visserij zijn:

  1. (juridische) toestemming om de visserij te beoefenen
  2. toegankelijke, bereikbare en bevisbare wateren
  3. een duurzame visstand, als afspiegeling van een ecologisch gezond en zo natuurlijk mogelijk milieu, met daarbij passende visserijmogelijkheden.

In het visplan worden de doelen en maatregelen opgenomen om de visserij voor deze onderwerpen zo optimaal mogelijk in te richten.

 

Veel meer informatie op www.visstandbeheercommissie.nl

Koop verse vis

Wie op zoek is naar verse zoetwatervis, hoeft niet verder te zoeken. Alleen even klikken op Verkoop aan huis. Daar vindt u adressen van visserijbedrijven die verse zoetwatervis aan huis verkopen. Verser kunt u ze niet krijgen.

* Alle bedrijven verkopen verse wilde paling (bakaal of stoofaal). De meeste verkopen ook gerookte wilde paling (meestal zelf gerookt).
* Ze verkopen ook schubvis, voornamelijk snoekbaars en in mindere mate snoek, baars, voorn, karper, brasem en zeelt.
* Verder verkopen de beroepsvissers ook wolhandkrab en rivierkreeft aan huis en in enkele gevallen bot (platvis).
* Zeeuwse beroepsvisserijbedrijven verkopen ook zoutwatersoorten, zoals (hangcultuur)mosselen en oesters, zoutwaterkreeft, harder, makreel, geep en ansjovis.

De verkoop van vis is over het algemeen seizoensgebonden.
Naast eigen gevangen vis, verkopen de vissers ook vis die is opgekocht van collega-vissers.

Enkele binnenvissers verbinden de naam van het vangstgebied aan hun paling (Alkmaardermeer, Veerse meer, IJsselmeer, Hoeksgoud).

In Zeeland zijn Oosterscheldekreeft, harders, paling en hangcultuurmosselen van binnenvissers gecertificeerd als Zeker Zeeuws Streekproduct.

In Friesland is de paling afkomstig van leden van de Friese Bond van Binnenvissers gecertificeerd als Wylde Fryske Iel.

Eet smakelijk!