netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

Keurmerk Visstandbemonstering

Visserijbedrijven kunnen het Keurmerk Visstandbemonstering verkrijgen. Dit keurmerk biedt externe opdrachtgevers een waarborg voor de kwaliteit en deskundigheid van de beroepsvissers bij het bemonsteren van de visstand. Diezelfde waarborg geldt ook bij maatregelen ter voorkoming van vissterfte of het redden van vissen in nood.


Het keurmerk is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van LNV. De Europese Commissie heeft hiervoor subsidie verleend via het Europees Visserijfonds.

De eisen

Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Visstandbemonstering, gelden de volgende eisen:

logo keurmerk visstandbemonstering

  1. succesvol afronden van één of meer opleidingen voor visstandbemonstering
  2. beschikken over de vereiste materialen voor visstandbemonstering

Het Keurmerk Visstandbemonstering vermeldt per visserijbedrijf over welke specifieke deskundigheid en materialen dit bedrijf beschikt.

In veel gevallen moet bij bemonstering van de visstand gewerkt worden volgens standaardprocedures, zoals de Kaderrichtlijn Water. Beroepsvissers konden via een intensief scholingsprogramma, ontwikkeld door de Combinatie van Beroepsvissers, leren werken volgens deze procedures.
Het succesvol afronden van één of meer onderdelen van deze scholing is een vereiste voor toekenning van het keurmerk.

 

Vakbekwaam dankzij opleiding

De scholing kent een drietal opleidingen voor het bemonsteren van de visstand:

  1. expert Beheervisserij en vissen redden
  2. expert Visstand bemonsteren volgens Kaderrichtlijn Water
  3. expert Visvangstverwerking volgens Kaderrichtlijn Water

Deze opleidingen maken de beroepsvissers tot vakbekwame uitvoerders van visstandbemonsteringen.

 

Kwaliteitsgarantie

De Combinatie van Beroepsvissers staat garant voor de kwaliteitsborging van het Keurmerk Visstandbemonstering.

Bij de beroepsvissers die een of meer van deze opleidingen hebben gevolgd, is een externe audit uitgevoerd naar de materialen die in hun bedrijf aanwezig zijn. Visserijbedrijven die aan alle gestelde eisen voldoen, komen in aanmerking voor het keurmerk.

De bedrijven die het keurmerk bezitten, hebben zich verplicht jaarlijks deel te nemen aan nascholing en bijscholing. Zo blijven zij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen bij het bemonsteren van visstanden.

Zo geeft het Keurmerk Visstandbemonstering externe opdrachtgevers een waarborg voor de kwaliteit en deskundigheid van de keurmerkbedrijven.

 

Erkend keurmerk

Het Keurmerk wordt als kwaliteitskeurmerk erkend door:

  • Productschap Vis
  • Unie van Waterschappen
  • Sportvisserij Nederland


Naar de lijst beroepsvissers (CvB-leden) met Keurmerk Visstandbemonstering